top of page

Algemene verkoopvoorwaarden

 Clochard Fabrics V1.4 161020

Verkoop en levering geschiedt volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden, door ons ook wel genoemd Algemene Handelsvoorwaarden,  van CLOCHARD FABRICS, een handelsnaam van OFFICENED te ’s-Hertogenbosch. Clochard Fabrics - KvK: 17254598 - BTW: NL001738371B58 IBAN: NL84RABO0149938136 - BIC: RABONL2U 

 

Artikel 1. DEFINITIES 

1. Onder LEVERANCIER wordt in deze voorwaarden verstaan de bij de Vereniging van Meubelagenten aangesloten onderneming OFFICENED hier handelend onder haar handelsnaam Clochard Fabrics, die zelf interieurartikelen te koop aanbiedt, verkoopt, levert en factureert op eigen naam en voor eigen rekening. 

2. Onder AFNEMER wordt in deze voorwaarden verstaan iedere onderneming, die met een LEVERANCIER als onder lid 1 genoemd een overeenkomst aangaat of wil aangaan terzake van door de LEVERANCIER aangeboden interieurartikelen. 

3. Onder orders wordt verstaan bestellingen, opdrachten en orders tot levering en facturatie van goederen door ondernemer. Orders kunnen zowel schriftelijk, mondeling en elektrisch geplaatst worden. Ook kunnen orders het resultaat zijn ven het vestigen van een offerte. Ook deze bevestiging van zowel schriftelijk, mondeling en elektrisch geplaatst worden. 

 

Artikel 2. GELDIGHEID 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop gesloten door leden van de Vereniging van Meubelagenten. De AFNEMER wordt geacht op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de inhoud van deze voorwaarden en de geldigheid, zodra de LEVERANCIER hem hiervan één maal in kennis heeft gesteld. Deze voorwaarden zullen alsdan tevens voor alle volgende overeenkomsten gelden. 

2. Voorwaarden van de zijde van de AFNEMER worden uitdrukkelijk afgewezen, voorzover deze strijdig zijn met deze voorwaarden en niet expliciet door de LEVERANCIER worden aanvaard. Uitvoering van de LEVERANCIER van een order, die de AFNEMER onder eigen voorwaarden heeft geplaatst, houdt nooit een automatische aanvaarding van deze afnemersvoorwaarden in. 

3. AFNEMER gaat akkoord met het door LEVERANCIER online beschikbaar stellen van de steeds meest recente versie van de algemene verkoopvoorwaarden. 

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN 

1. Alle prijzen zijn in euro ex BTW tenzij ander vermeld. 

2. Eventuele bijkomende kosten, zoals douaneformaliteiten en belastingen, worden indien van toepassing aan de klant doorgerekend. 

3. Bij buitenland leveringen vinnen de EU geldt BTW verlegging, waarbij de AFNEMER verantwoordelijk is om een geldig BTW nummer aan te leveren. Gevolgen voor onjuist of ontbreken van BTW nummer zijn voor rekening van de AFNEMER. 

4. Protest tegen de gefactureerde prijzen dient binnen 

5 werkdagen schriftelijk en/of electronisch met ontvangstbevestiging gedaan te worden. 

 

Artikel 4. OFFERTES 

1. Alle offertes, waarbij niet anders is bepaald, zijn vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven hebben offertes een maximale geldigheidsduur van vier weken. 

2. Een door AFNEMER voor akkoord verklaarde offerte wordt direct een voor AFNEMER bindende order met betalings- en afnameverplichting. 

 

Artikel 5 Goederen 

1. De opname van goederen in de collectie verplicht de LEVERANCIER geenszins om de verkoop ervan voort te zetten of te hernemen, indien dit artikel intussen opgegeven werd, hetzij met, hetzij zonder kennisgeving. 

2. Afbeeldingen, opgaven van kleuren, dessins, maten enz. die de LEVERANCIER als stalen gebruikt zijn zo nauwkeurig als mogelijk, maar niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de LEVERANCIER zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de Koper te leveren. 

3. De LEVERANCIER behoudt zich het recht voor te allen tijde de samenstelling, afwerking, kleur, enz. van haar goederen te wijzigen. Daarnaast kan steeds de prijs herzien worden en dit o.b.v. prijsverhoging van de grondstoffen, lonen, e.d. alsook op elke andere grond die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar was. 

4. In consignatie gegeven goederen blijven te allen tijde eigendom van de LEVERANCIER en kunnen derhalve steeds worden teruggevraagd. 

 

Artikel 6. OVEREENKOMSTEN 

1. Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de AFNEMER voldoende kredietwaardig is. Indien de LEVERANCIER niet binnen dertig dagen na het aangaan van de overeenkomst aan de AFNEMER heeft meegedeeld, dat de overeenkomst op grond van onvoldoende kredietwaardigheid niet zal worden uitgevoerd, wordt de overeenkomst definitief. 

2. Orders, die door vertegenwoordigers van de LEVERANCIER zijn opgenomen, zijn voor de LEVERANCIER en de AFNEMER bindend, tenzij de LEVERANCIER binnen drie weken aan de AFNEMER schriftelijk heeft meegedeeld, dat hij de order niet of niet ongewijzigd kan uitvoeren. 

3. Orders, die door agenten van de LEVERANCIER zijn opgenomen, zijn voor LEVERANCIER en AFNEMER bindend, zodra deze door de LEVERANCIER zijn bevestigd. 

4. Indien een koopovereenkomst door de AFNEMER wordt geannuleerd, zal de LEVERANCIER, indien de annulering door hem wordt aanvaard, aan de AFNEMER een vergoeding kunnen berekenen van 10% van het orderbedrag, tenzij de LEVERANCIER kan aantonen, dat zijn schade door de annulering groter is dan dit bedrag, in welk geval de AFNEMER de werkelijke schade moet vergoeden. 

5. Orders van goederen die niet tot het standaard leveringsprogramma van LEVERANCIER behoren zijn niet eenzijdig door AFNEMER te annuleren. 

6. Orders van hele rollen stof van het standaard leveringsprogramma kunnen door AFNEMER geretourneerd worden. Orders en leveringen van goederen in metrages, zijnde minder dan een hele rol, vallen onder AFNEMER specifieke maatwerk opdrachten en kunnen niet geretourneerd worden. 

7. Onder AFNEMER specifieke maatwerk opdrachten vallen (niet gelimiteerd) goederen buiten het standaard leveringsprogramma vallen (zie 6.5. en 6.6.) maar ook opdrachten voor aangepaste goederen zoals stalenboeken, architectenboeken. Ook stoffen uit het standaard leveringsprogramma die een nabehandeling hebben gehad voor bedrukking en/of verwerking, en/of bescherming zoals brandvertaging, vlekbescherming en alle andere mogelijke nabehandelingen. 

8. Goederen van een order die in aanmerking komen voor retournering dienen door AFNEMER op haar eigen rekening en risico binnen 14 dagen na akkoord geretourneerd te zijn. Na deze datum wordt de levering alsnog als definitief beschouwd. 

 

Artikel 7. WEBPORTAL 

1. Orders via de webportal worden direct automatisch aan u bevestigd en zullen direct bindend verwerkt worden. Deze order is bindend, ook als u de elektronische bevestiging niet ontvangt door voor ons externe factoren. 

2. Ook bij plaatsing van de online order gaat u akkoord met deze algemene verkoopvoorwaarden inclusief betaalverplichting. 

3. De goederen informatie op de webportal is indicatief en daaraan kunnen geen rechten verleend worden. Ook het getoonde beeldmateriaal is indicatief en kleurafwijkingen zijn niet uit te sluiten. 

 

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Geleverde goederen blijven het eigendom van de LEVERANCIER, zolang de AFNEMER niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen terzake van de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens verkrijgt of behoudt de LEVERANCIER het eigendom van alle andere door hem geleverde goederen, alsmede van de goederen, waarop het eigendomsrecht van de LEVERANCIER verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming of op andere wijze, zolang de AFNEMER niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens hem heeft voldaan. 

2. Zodra de AFNEMER één of meer van zijn verplichtingen jegens de LEVERANCIER niet nakomt, worden alle vorderingen van de LEVERANCIER terstond en ten volle opeisbaar en is de LEVERANCIER bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren. 

3. De AFNEMER kan met een derde overeenkomen, dat deze voor hem de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van de LEVERANCIER wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de LEVERANCIER wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud als omschreven in dit artikel niet te vervallen. In geval van subrogatie als bedoeld in dit artikel levert de LEVERANCIER de voorbehouden eigendom van de goederen, waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan, aan de gesubrogeerde derde. Van het tijdstip van subrogatie af houdt de LEVERANCIER de omschreven goederen voor de gesubrogeerde derde. 

 

Artikel 9. LEVERTIJD 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opgegeven levertijd geen fatale termijn. De LEVERANCIER zal zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd houden, maar hij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

2. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is afgesproken, dat de levering vóór of op een bepaalde dag moet geschieden, zijn de voor de AFNEMER uit de overschrijding van de levertijd voortvloeiende gevolgen voor rekening van de LEVERANCIER. De LEVERANCIER is evenwel gerechtigd binnen twee weken na het plaatsen van de order schriftelijk aan de AFNEMER een nieuwe leveringsdatum op te geven. 

3. In alle andere gevallen heeft de AFNEMER het recht om na het verstrijken van de levertijd de LEVERANCIER te sommeren te leveren binnen een termijn, die gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze termijn heeft de AFNEMER het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 10. TRANSPORT 

1. Indien de goederen worden verzonden met vervoermiddelen van de LEVERANCIER of in zijn opdracht werkende expediteurs, dan reizen de goederen tot het moment van levering voor risico van de LEVERANCIER. 

2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de AFNEMER, zelfs indien uit de vervoersdocumenten anders mocht blijken. 

3. Alle goederen worden voor rekening van de AFNEMER vervoerd, tenzij de vrachtkosten uitdrukkelijk in de prijs zijn ingecalculeerd. 

4. Wanneer een AFNEMER weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten van vracht, opslag e.d. voor zijn rekening. 

 

Artikel 11. RECLAMES 

1. Eventuele reclamaties in verband met transport dienen binnen 5 werkdagen door AFNEMER gemeld te worden, tenzij de LEVERANCIER hiervoor een andere reclamatie termijn heeft. 

2. De AFNEMER wordt geacht de goederen na ontvangst onmiddellijk te controleren op kwaliteit, kwantiteit en juistheid. Elke klacht dient schriftelijk gemeld te worden binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de goederen, en vóór hun verwerking en/of voortverkoop. Zo niet zal de klacht door de LEVERANCIER nietig en zonder gevolg worden verklaard. De AFNEMER biedt de LEVERANCIER de mogelijkheid de klacht grondig te onderzoeken. Indien de LEVERANCIER kan staven dat de klacht ongegrond is, vallen alle eventuele kosten ten laste van de AFNEMER. 

3. Eventuele reclames terzake van gebreken in de levering dienen binnen één jaar na levering der goederen ter kennis van de LEVERANCIER te worden gebracht. Deze kennisgeving dient terstond te geschieden, zodra het gebrek door de AFNEMER is ontdekt of had kunnen worden ontdekt. Op straffe van niet-ontvankelijkheid van eventuele reclames dient de AFNEMER de goederen terstond na ontvangst op zichtbare gebreken te controleren. 

4. Ingeval van een beweerde toerekenbare tekortkoming van de LEVERANCIER, kan de AFNEMER de goederen eerst retourneren na schriftelijke akkoordverklaring van de LEVERANCIER. Indien de LEVERANCIER niet binnen twee weken na een schriftelijk verzoek daartoe van de AFNEMER reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de retournering. Ingeval de LEVERANCIER zich niet akkoord verklaart, dient hij zijn weigering te beargumenteren. 

5. Kleurafwijkingen en rolbreedte verschillen vallend binnen wettelijke afwijkingen zijn acceptabel en vallen niet onder het recht van reclamatie. 

6. Bij metrage opdrachten geldt een afronding op 1 decimaal, naar boven of naar beneden. Bij hele rollen geldt een afronding op 1 meter, naar boven of naar beneden. Dit valt niet onder het recht van reclamatie. 

7. De AFNEMER erkent volledig geïnformeerd en/of op de hoogte te zijn betreffende de aard, de kwaliteit, de technische eigenschappen, de gebruiksmogelijkheden en de onderhoudsinstructies van de bestelde goederen. Klachten wegens verkleuring of vroegtijdige slijtage worden derhalve niet aanvaard. 

 

Artikel 12. GARANTIE 

1. De LEVERANCIER verleent voor de door hem geleverde goederen jegens de AFNEMER garantie, voorzover het betreft aan de LEVERANCIER toe te rekenen gebreken, die bij normaal gebruik optreden, gedurende drie jaar, in die zin, dat de kosten van herstel of vervanging met inbegrip van de vracht binnen Nederland tijdens het eerste jaar na levering geheel, tijdens het tweede jaar voor twee-derde en tijdens het derde jaar voor één-derde voor rekening van de LEVERANCIER komen. Vorenbedoelde termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de ingebruikneming van de goederen heeft plaatsgevonden na de factuurdatum. 

2. Indien de te leveren goederen afkomstig zijn van een land buiten Nederland, is de LEVERANCIER gerechtigd een afwijkende garantieregeling te geven. Deze regeling zal dan uitdrukkelijk aan de AFNEMER worden meegedeeld. 

 

Artikel 13. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING 

1. Indien de LEVERANCIER door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard, in de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. De LEVERANCIER dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de AFNEMER. 

 

Artikel 14. BETALING 1. Alle betalingen dienen netto-contant zonder enige verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de leveringsdatum als factuurdatum. 

2. Vanaf het ogenblik, dat de betaling moet zijn geschied, is de AFNEMER bij niet-betaling een rentevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden. 

3. De AFNEMER is verplicht tot het betalen van alle kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaande aan een procedure, in verband met het niet-nakomen van de AFNEMER van enige verplichting jegens de LEVERANCIER. 

 

Artikel 15. AANSPRAKELIJKHEID EN JURIDISCH RECHT 

1. De maximale aansprakelijkheid van de LEVERANCIER beperkt zich steeds tot de netto goederenwaarde van de betrokken bestelling. De LEVERANCIER is niet verantwoordelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet, verminderde opbrengst, gederfde winst of andere indirecte schade; dit ten aanzien van de AFNEMER of alle andere derde partijen. 

2. Op alle verbintenissen tussen de LEVERANCIER en AFNEMER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van gerechtelijke betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement ’s-Hertogenbosch bevoegd. Alle inningskosten vallen ten laste van de AFNEMER. 

bottom of page